Derde belanghebbenden moeten geen voorafgaandelijk bezwaar meer indienen in het kader een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 14 maart 2019 de bepalingen uit het Omgevingsvergunningsdecreet ivm de ontvankelijkheidvereiste van een beroep door een belanghebbende derde vernietigd.

Belanghebbenden konden in principe enkel op ontvankelijke wijze beroep instellen tegen een verleende omgevingsvergunning in de mate dat zij eerst deel hadden genomen aan het openbaar onderzoek door indiening van een bezwaar. Deze ontvankelijkheidsvereiste is thans vernietigd op grond van het feit dat het Grondwettelijk Hof van oordeel is dat zulks strijdig is met het recht op toegang tot de rechter.

→ Indien u hierover meer wenst te vernemen, aarzel niet om Surmont Advocaten te contacteren.