Kan ik als ondernemer het coronavirus inroepen als overmacht?

De Confederatie Bouw Limburg vroeg overheden en privésector om geen boetes of sancties op te leggen wanneer een aannemer in de huidige omstandigheden vertraging oploopt, of de bouwwerkzaamheden zelfs moet stoppen. De Confederatie Bouw gaat er daarbij van uit dat er geen twijfel over kan bestaan dat het coronavirus een geval van overmacht uitmaakt.

Maar is dat wel zo?

Iedereen zal het erover eens zijn dat het coronavirus een ‘onvoorziene omstandigheid is, buiten ieders wil om’. Daardoor zou men geneigd kunnen zijn het coronavirus algemeen en in alle omstandigheden als een geval van overmacht te beschouwen.

In een eerste reflex kan dit inderdaad verondersteld worden, waaraan echter meteen moet worden toegevoegd dat er van het begrip ‘overmacht’ geen algemene wettelijke definitie bestaat die in alle situaties van toepassing is. In de rechtspraak en rechtsleer wordt vrij algemeen aanvaard dat overmacht ‘een plotse gebeurtenis is, die niet kon worden voorzien en waarvan de gevolgen niet konden worden afgewend’.

Wie zich in deze tijden op ‘overmacht’ wil beroepen om zich aan zijn/haar contractuele verplichtingen te onttrekken, zal bijgevolg steeds moeten nagaan of in zijn/haar concreet geval het coronavirus daadwerkelijk als dusdanig kan worden beschouwd.

Het is niet aangewezen te veronderstellen dat het coronavirus voor iedereen en in alle omstandigheden een geval van overmacht uitmaakt.

Wil men een gepeperde rekening wegens contractbreuk vermijden, is het verstandig zich ervan te vergewissen dat de materiële uitvoering van de contractuele verplichting onmogelijk is. En vooral dat deze onmogelijkheid in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met het coronavirus. Eén en ander zal vaak mee afhankelijk zijn van de libellering van contracten en algemene voorwaarden.

Surmont Advocaten staat u hierbij met raad en daad bij. Neem contact op.