Faillissementsrecht en insolventierecht in coronatijden

door Jean De Brabander

In deze tijden doet de regering er alles aan om de economie draaiende te houden en ook om het economisch potentieel na de crisis te vrijwaren.

Daartoe wordt de ene wet na het andere koninklijk besluit uitgevaardigd, waarbij het ontwerp van koninklijk besluit n° (nog niet gekend) tot vaststelling van een wettelijke opschorting en andere maatregelen ten voordele van ondernemingen gedurende de COVID-19 crisis, speciale aandacht verdient.

Kort samengevat houdt dit ontwerp ondermeer in dat:

  • Er geen bewarend of uitvoerend beslag meer kan worden gelegd en elke lopende procedure van uitvoering wordt geschorst.
  • Enkel op initiatief van het openbaar ministerie of met toestemming van de schuldenaar geen enkele onderneming nog in faillietverklaring gedagvaard kan worden.
  • De betalingstermijnen opgenomen in een gehomologeerd reorganisatieplan verlengd worden met de duur van de opschorting van het geplande KB.
  • Wanbetaling geen reden tot eenzijdige of gerechtelijke ontbinding is van lopende overeenkomsten.
  • De procedure van invordering van onbetwiste geldschulden bedoeld in de artikelen 1394/20 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek niet kan worden toegepast.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank behoudt wel het recht om bij voorrang boven alle andere zaken de opschorting te matigen. Iedere belanghebbende partij kan daartoe een eenzijdig verzoekschrift indienen, waarbij de voorzitter aan de schuldenaar kan vragen om binnen de drie dagen zijn schriftelijke opmerkingen te bezorgen.

Verder nog dit: de termijnen voor het indienen van een aangifte van schuldvordering in het faillissement wordt eveneens opgeschort met de duur gelijk aan wat het geplande KB zal voorzien.

→ Heeft u advies nodig over faillissements- en insolventierecht in coronatijden? Contacteer Surmont Advocaten.