vernietiging beslissing

De voorwaarden om een vernietiging van een beslissing te bekomen voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges worden verstrengd

Op 27 november 2020 heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet tot optimalisatie van de procedures voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges goedgekeurd. Het voorontwerp wordt overgemaakt aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voor advies.

De belangrijkste gevolgen voor de praktijk – indien het decreet in de zin van het voorontwerp zou worden gewijzigd – zijn de volgende:

In het voorontwerp is voorzien dat wanneer een schending van een norm of een algemeen rechtsbeginsel wordt aangevoerd, dit enkel nog aanleiding zal kunnen geven tot vernietiging in de mate waarin de verzoekende partij wordt benadeeld door de ingeroepen onwettigheid. Het belang kan niet worden afgeleid uit het loutere feit dat de aangevoerde schending een onwettigheid uitmaakt die mogelijk tot vernietiging kan leiden. Aldus zal concreet moeten worden aangetoond hoe de verzoekende partij nadeel ondervindt van de ingeroepen onwettigheid.

Verder – en nog belangrijker – is het feit dat er geen vernietiging meer zal kunnen worden bekomen in de mate waarin het middel dat voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt aangevoerd, niet werd opgeworpen in de bestuurlijke procedure (in eerste aanleg of in beroep). Dit geldt evenwel slechts in de mate waarin het middel op een ‘nuttig ogenblik’ kon worden aangevoerd tijdens de bestuurlijke procedure.

Het zal dus zaak zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium en uiterlijk in de fase van de administratieve beroepsprocedure alle mogelijke middelen aan te voeren waarvan men op dat ogenblik kennis had of kon hebben.

Eén en ander maakt ook dat het voor burgers die geen beroep doen op een advocaat moeilijker zal worden om in de toekomst een vernietiging te bekomen.

→ Neem geen risico’s indien u een beslissing van de overheid wenst te protesteren: contacteer Surmont Advocaten.