stedenbouwkundige voorwaarden

Nu ook bijstelling stedenbouwkundige voorwaarden mogelijk

Door het decreet van 26 april 2019 werd in het Omgevingsvergunningsdecreet de mogelijkheid ingeschreven voor de vergunninghouder of de exploitant om niet alleen de milieuvoorwaarden, maar ook de andere voorwaarden uit zijn omgevingsvergunning te laten bijstellen. Hieronder vallen zowel de voorwaarden inzake ruimtelijke ordening, kleinhandel of vegetatiewijziging. Voor de wijziging van de verkavelingsvoorwaarden blijft het aparte regime van de bijstelling van de verkaveling voorzien in artikel 84 tot en met 86 van het Omgevingsvergunningsdecreet behouden.

De inwerkingtreding van deze mogelijkheid tot bijstelling van andere dan de milieuvoorwaarden werd hierbij afhankelijk gesteld van een besluit van de Vlaamse Regering. Dit besluit kwam er op 11 september 2020 en werd op 13 oktober in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In het besluit werd voorzien dat de mogelijkheid tot bijstelling van de andere dan de milieuvoorwaarden in werking trad op 3 november 2020. In dit besluit van 11 september 2020 werden eveneens enkele wijzigingen doorgevoerd aan het Omgevingsvergunningsbesluit over hoe het verzoek moet worden ingediend, hoe de adviesverlening verloopt en hoe het verzoek wordt afgehandeld. Deze wijzigingen aan het Omgevingsvergunningsbesluit traden eveneens in werking op 3 november 2020.

Sinds 3 november 2020 kunnen dus eveneens andere dan de milieuvoorwaarden worden bijgesteld. In tegenstelling tot bij de aanpassing van de milieuvoorwaarden, kunnen deze andere voorwaarden echter enkel aangepast worden op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder of de exploitant. Het is hierbij voorlopig niet mogelijk, zoals dit reeds voor de milieuvoorwaarden het geval is, om deze stedenbouwkundige voorwaarden te laten bijstellen op gemotiveerd verzoek van de gemeente of het betrokken publiek. Voor het overige volgt deze procedure dezelfde weg als bij de bijstelling van de milieuvoorwaarden, waarbij er wordt aangesloten bij de gewone vergunningsprocedure.

Door middel van deze bijkomend voorziene mogelijkheid wil men vermijden dat voor de bijstelling van andere voorwaarden dan de milieuvoorwaarden, er een volledig nieuwe vergunningsaanvraag moet ingediend worden. In de praktijk bleek immers dat een vergunninghouder wanneer hij bijvoorbeeld een stedenbouwkundige voorwaarde wou wijzigen, daarvoor een volledig nieuwe aanvraag moest indienen, hetgeen onder meer tot gevolg had dat door middel van dit verzoek tot bijstelling eveneens de basisvergunning ter discussie kwam te staan. Dat risico wordt nu middels het verzoek tot bijstelling van andere dan de milieuvoorwaarden opgevangen. De basisvergunning blijft bij het behandelen van dit verzoek immers buiten schot nu het onderzoek zich enkel richt tot de voorwaarde die men wenst bij te stellen.

Bij een verzoek tot bijstelling van andere voorwaarden dan de milieuvoorwaarden, zal men er evenwel rekening mee moeten houden dat niet alle voorwaarden zullen kunnen bijgesteld worden. De bijstelling van de voorwaarden mag immers niet tot gevolg hebben dat de vergunde handeling niet langer overeenstemt met het recht en de goede ruimtelijke ordening, hetgeen vaak net de bedoeling is van de initieel opgelegde voorwaarde.

→ Wenst u meer te vernemen over de mogelijkheid tot het bijstellen van vergunningsvoorwaarden? Contacteer Surmont Advocaten.