milieustakingsvordering

Het Hof van Cassatie over de milieustakingsvordering namens een gemeente

In een arrest van 15 januari 2021 heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan omtrent één van de grondvoorwaarden om een milieustakingsvordering namens de gemeente in te kunnen stellen. Met name het feit dat de gemeente in gebreke moet blijven om in rechte op te treden.

De gemeente werd in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van Cassatie voorafgaand aan de procedure in gebreke gesteld door omwonenden.

De gemeente antwoordde dat zij enerzijds het herstelbesluit van de deputatie (na vernietiging van de vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen) en anderzijds het handhavingstraject van de milieu-inspectie afwachtte.

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde in zijn arrest van 6 maart 2020 als volgt:

“In deze omstandigheden kon van de gemeente niet worden verwacht dat zij een stakingsvordering of andere maatregel nam ten aanzien van (het kwestieuze bedrijf van) appellanten, zonder de uitkomst van minstens een van de (twee) hangende administratieve procedures inzake de verleende vergunningen, of minstens het resultaat van de bemoeienissen van de Omgevingsinspectie af te wachten; dit terwijl er (uit de gegevens waarvan het hof vermag kennis te nemen) ook niet naar voor komt dat er op dat ogenblik dermate grote milieuhinder heerste dat een onmiddellijk ingrijpen zonder voormeld afwachten zich opdrong.”

Bovendien – aldus het Hof – waren er nadien en tot op datum van het arrest ook geen gegevens op basis waarvan tot de conclusie zou moeten gekomen worden dat de gemeente nalatig zou zijn gebleven.

Tegen dit arrest werd door de omwonenden cassatieberoep ingesteld. Dat werd echter verworpen.

Het Hof van Cassatie besliste in hierboven vermeld arrest dat de appelrechters op grond van hogervermelde motieven hun beslissing naar recht hebben verantwoord.

Met andere woorden, indien een gemeente beslist om geen stakingsvordering in te stellen om reden dat er nog geen (definitieve) beslissing is in hangende vergunningsprocedure of omdat het resultaat van de omgevingsinspectie wordt afgewacht terwijl er ook geen grote milieuhinder voorzien wordt, zal in principe niet met succes een milieustakingsvordering namens de gemeente kunnen worden ingesteld.

→ Wordt u betrokken in een milieustakingsprocedure? Doe een beroep op Surmont Advocaten.