ecologie mensenrecht

Het recht op een veilig, schoon, gezond en duurzaam leefmilieu erkend als mensenrecht

Artikel 23, derde lid, 4° van de Grondwet. bepaalt: ‘Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid: […] 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.’

De wetgever kan geen regeling invoeren die een aanzienlijke vermindering inhoudt van het bestaande beschermingsniveau, tenzij daarvoor redenen van algemeen belang bestaan.

In artikel 7 bis van de Grondwet wordt ook het streven naar duurzame ontwikkeling gegarandeerd.

De VN-Mensenrechtenraad heeft thans in een resolutie van 8 oktober 2021 het recht op een veilig, schoon, gezond en duurzaam leefmilieu uitdrukkelijk erkend als mensenrecht.

Klimaatverandering en gebeurtenissen zoals luchtvervuiling, wanbeheer van chemicaliën en afval, de afname van biodiversiteit, … raken – aldus de VN-Mensenrechtenraad – aan het genot van een veilig, schoon, gezond en duurzaam leefmilieu. De Raad erkent dat milieuschade een negatieve impact heeft op het effectieve genot van alle mensenrechten.

Voormelde resolutie van de VN-Mensenrechtenraad heeft weliswaar geen bindend karakter en is op zich niet juridisch afdwingbaar, maar heeft mondiaal wel een meer dan symbolisch karakter en onderstreept eens te meer het belang van een veilig, schoon, gezond en duurzaam leefmilieu.

→ Heeft u een juridisch probleem op het vlak van leefmilieu? Surmont Advocaten helpt u graag verder.