project-MER-screening

Raad van State bevestigt oude (en onjuiste) rechtspraak in verband met project-MER-screening

Voor bepaalde projecten dient er bij het aanvraagdossier verplicht een project-MER-screening gevoegd te worden. Dit is een document waarin wordt nagegaan of er van een project al dan niet aanzienlijke milieu-effecten uitgaan. Voor welke projecten dit moet opgemaakt worden, is wettelijk vastgelegd. Eén van de meest bekende types projecten waarvoor dit vereist is, zijn stadsontwikkelingsprojecten. Dit zijn o.a. projecten met ontwikkeling van woongelegenheden met een totaal volume van 1.000 m³ of meer, gebedsruimtes, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven e.d. op voorwaarde dat deze een bepaalde omvang bereiken.

De klassieke rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen voorafgaand aan het Omgevingsvergunningsdecreet was dat het niet toegelaten was om zulk een MER-screening nog toe te voegen in graad van administratief beroep. Hiermee zou aldus de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen immers de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid in eerste administratieve aanleg miskend worden.

Met het Omgevingsvergunningsdecreet streefde de decreetgever naar een meer flexibele vergunningsprocedure. Hiertoe voegde zij o.a. de administratieve lus in en ruimere wijzigingsmogelijkheden in graad van beroep. De parlementaire voorbereiding bepaalde op advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State expliciet dat deze mogelijkheden ook gebruikt konden worden voor het bijbrengen van een project-MER-screening in graad van beroep.

Bij arrestnummer 252.538 van 23 december 2021 verwerpt de Raad van State echter een cassatieberoep tegen een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarin geoordeeld werd dat het bijbrengen van zulk een MER-screening in graad van beroep niet meer mogelijk was.

De Raad van State bevestigt met dit arrest aldus zijn oude rechtspraak en lijkt hiermee lijnrecht in te gaan tegen de wil van de decreetgever en het advies van haar eigen Afdeling Wetgeving. Een decretaal ingrijpen lijkt zich dan ook op te dringen.

Het arrest benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om in eerste administratieve aanleg een correct en volledig dossier in te dienen en het belang om na te gaan of het project MER-screeningsplichtig is.

→ Heeft u vragen over het feit of uw project MER-screeningplichtig is of over de samenstelling van uw dossier? Surmont Advocaten helpt u graag verder.