Algemene voorwaarden


1.

De aansprakelijkheid van de advocaten van Surmont Advocaten is beperkt tot beloop van de dekkingen van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering (cfr. de rubriek wettelijke informatie) en op voorwaarde dat in het kader daarvan daadwerkelijk waarborg wordt verleend.

2.

De betalingsverzoeken en ereloonstaten van Surmont Advocaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Ingeval van niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 voor wat betreft ondernemingen en op basis van de wettelijke interestvoet voor wat betreft particulieren.

Tevens is alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro.

3.

De intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de door de advocaten van Surmont Advocaten opgemaakte conclusies, adviezen en andere documenten blijven bij de desbetreffende advocaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Het is de cliënt niet toegelaten bedoelde documenten aan derden over te maken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Surmont Advocaten.

Cliënten zijn ertoe gehouden om de aan hen verstrekte documenten en gegevens te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

4.

Op de overeenkomst met cliënten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Partijen zullen ernaar streven eventuele geschillen in der minne te regelen en zullen zij desgevallend beroep doen op de ter zake bevoegde instanties bij de Orde van Advocaten van de Balie van de Provincie Antwerpen.

Enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd ingeval een geschil voor de rechtbank wordt gebracht.