Materies


I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Administratief recht

De relatie tussen burgers, ondernemingen en de overheid is vaak problematisch. Dit heeft ondermeer te maken met de complexiteit van de regels van het administratief recht, de toegenomen rechten voor burgers en een opeenstapeling van plichten bij de overheid.

Zoekt u een oplossing voor een administratiefrechtelijk probleem? Zet Surmont Advocaten onder meer in voor:

 • Bijstand inzake onteigeningsprocedures
 • Aansprakelijkheid van de overheid
 • Publieke erfdienstbaarheden
 • Problemen rond (buurt)wegen
 • Publiek-private samenwerking
 • Adviezen en procedures in verband met statutair personeel

Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening en planning, milieu en natuur zijn vandaag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn thema’s waar éénieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Dit geldt zowel voor bedrijven, particulieren als overheden.

De wetgeving ter zake is complex, evolueert nagenoeg dagelijks en vereist gespecialiseerde bijstand.

Met Surmont Advocaten bewaart u het overzicht in deze materie. Het voorafgaandelijk nazien van vergunningsaanvragen bijvoorbeeld, kan u later veel ellende besparen.

Inzake omgevingsrecht kan u bij ons onder andere terecht voor:

 • Bijstand bij de indiening van omgevingsvergunningen
 • Het indienen van bezwaren tijdens openbare onderzoeken
 • Beroepsprocedures bij de vergunningsverlenende overheden en de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Aanvechten van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Problemen van bodemverontreiniging
 • Verdediging in het kader van handhaving door de overheid, strafrechtelijk of via bestuurlijke weg (lozingen, inbreuken op vergunningsvoorwaarden, ontbossing…)
 • Advies en tussenkomst bij milieu- en leegstandsheffingen

Agrarisch recht

Landbouwbedrijven worden vandaag geconfronteerd met complexe regelgeving op verschillende vlakken. Daar komt bij dat het omwille van acties van omwonenden vaak moeilijk is om noodzakelijke uitbreidingen op te zetten of nieuwe projecten op te starten.

Landbouwers zijn ook afhankelijk van gronden en dienen daar op langere termijn over te beschikken. Ze zijn de hoeksteen van de voedselketen. Daarom moeten zij kunnen rekenen op rechtszekerheid.

Surmont Advocaten biedt gespecialiseerde bijstand inzake:

 • Pacht
 • Bezetting ter bede
 • Vergunningen
 • Subsidies
 • Discussies met de Mestbank
 • Ruilverkaveling
 • Conflicten met voederleveranciers en integratoren
 • Wegenissen (bijv. recht van uitweg)

Voedingswarenrecht

De voedingsindustrie is uitgegroeid tot één van de belangrijkste sectoren in België en bij uitbreiding in Europa.

De regelgeving in deze materie is complex en wordt hoofdzakelijk bepaald door Europese instellingen.

Surmont Advocaten loodst u door de complexiteit van het voedingswarenrecht met advies en bijstand, ondermeer in verband met:

 • Voedselveiligheid
 • Recall
 • Etikettering
 • Controles door het FAVV
 • Novel food
 • Gezondheidsclaims

Intellectuele eigendom en informatietechnologie

Innovatie wordt steeds belangrijker bij het ondernemen. IP maakt deel uit van uw activa en zorgt voor groei in uw bedrijf. Het verdient dan ook de gepaste bescherming en verdediging.

Surmont Advocaten staat u bij inzake intellectuele eigendom:

 • Opstellen, onderhandeling en nazicht van contracten voor geheimhouding, licenties, R&D-overeenkomsten…
 • Advies omtrent de mogelijke bescherming van uw ideeën en uitvindingen
 • Begeleiding bij beslag ingeval van namaak
 • Het handhaven van uw intellectuele eigendomsrechten (merken, auteursrechten, octrooien) of het voeren van verweer in namaakprocedures
 • Geschillen rond domeinnamen

De snelle vooruitgang van informatietechnologie en het toegenomen internetgebruik zijn een onmiskenbaar feit. De wetgeving evolueert mee en zo worden de juridische problemen rond IT steeds ingewikkelder. De behoefte aan deskundig advies neemt dan ook toe.

Surmont Advocaten staat u bij inzake informatietechnologie:

 • Opstellen van licenties voor software, distributie en agentuurovereenkomsten
 • Advies en begeleiding inzake privacy (AVG/GDPR)
 • Bijstand bij mislukte automatisering

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Ondanks de toegenomen interesse voor bemiddeling, slagen partijen die betrokken zijn in een geschil er vaak niet in om hun conflict minnelijk te regelen. Een procedure dringt zich dan op. Dit kan voor de gewone hoven en rechtbanken of via arbitrage.

Jan Surmont bekijkt uw dossier vanuit 30 jaar ervaring in het voeren van procedures voor vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, ondernemingsrechtbanken, hoven van beroep, het Hof van Cassatie (in strafzaken), het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hij komt regelmatig tussen bij overheidsinstanties en bestuurlijke rechtscolleges. Ook zijn ervaringen met arbitrage – als arbiter (bijv. inzake beslechting van domeinnaamgeschillen bij CEPANI) en ook als raadsman van betrokken partijen – maken dat uw zaak op de best mogelijke manier aangepakt wordt.

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.