Materies


I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening en planning, milieu en natuur zijn vandaag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn thema’s waar éénieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Dit geldt zowel voor bedrijven, particulieren als overheden.

De wetgeving ter zake is complex, evolueert nagenoeg dagelijks en vereist gespecialiseerde bijstand.

Met Surmont Advocaten bewaart u het overzicht in deze materie. Het voorafgaandelijk nazien van vergunningsaanvragen bijvoorbeeld, kan u later veel ellende besparen.

Inzake omgevingsrecht kan u bij ons onder andere terecht voor:

 • Bijstand bij de indiening van omgevingsvergunningen
 • Het indienen van bezwaren tijdens openbare onderzoeken
 • Beroepsprocedures bij de vergunningsverlenende overheden en de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Aanvechten van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Problemen van bodemverontreiniging
 • Verdediging in het kader van handhaving door de overheid, strafrechtelijk of via bestuurlijke weg (lozingen, inbreuken op vergunningsvoorwaarden, ontbossing…)
 • Advies en tussenkomst bij milieu- en leegstandsheffingen

Meer info

Administratief recht

De relatie tussen burgers, ondernemingen en de overheid is vaak problematisch. Dit heeft ondermeer te maken met de complexiteit van de regels van het administratief recht, de toegenomen rechten voor burgers en een opeenstapeling van plichten bij de overheid.

Zoekt u een oplossing voor een administratiefrechtelijk probleem? Zet Surmont Advocaten onder meer in voor:

 • Bijstand inzake onteigeningsprocedures
 • Aansprakelijkheid van de overheid
 • Publieke erfdienstbaarheden
 • Problemen rond (buurt)wegen
 • Publiek-private samenwerking
 • Adviezen en procedures in verband met statutair personeel

Meer info

Overheidsopdrachtenrecht

Ons kantoor kan bogen op ervaren specialisten die vele jaren het overheidsopdrachtenrecht in al zijn facetten concreet hebben toegepast. Ze deden dat onder andere binnen de aankoopdiensten van de Provincie Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en voor ettelijke gerenommeerde R&D diensten en onderzoeksgroepen.

Wij kunnen u dan ook ondersteuning bieden bij:

 • De redactie van bestekken (grote aankopen van (medische) apparatuur, Europese onderhandelingsprocedures, bouwprojecten…)
 • De redactie van kandidaatstellingen en concrete offertes
 • De keuze van de aangepaste overheidsopdrachtenprocedure
 • De voorbereiding van gunningsverslagen (selectie van kandidaten en toewijzing van de opdracht)
 • De beoordeling van de offertes

Maar ook in het kader van uw rechtsbescherming staan wij u met raad en daad bij in:

 • Kortgedingprocedures voor gewone rechtbanken en Raad van State
 • Schadevergoedingsclaims wegens onrechtmatige gunningen
 • Vorderingen tot vernietiging van beslissingen
 • De stopzetting van de plaatsingsprocedure

Na de toewijzing kan onze ervaring u ook helpen in de fase na de gunning, zowel bij de redactie van overeenkomsten als eventuele problemen in de uitvoeringsfase van de opdracht.

Meer info

Agrarisch recht

Landbouwbedrijven worden vandaag geconfronteerd met complexe regelgeving op verschillende vlakken. Daar komt bij dat het omwille van acties van omwonenden vaak moeilijk is om noodzakelijke uitbreidingen op te zetten of nieuwe projecten op te starten.

Landbouwers zijn ook afhankelijk van gronden en dienen daar op langere termijn over te beschikken. Ze zijn de hoeksteen van de voedselketen. Daarom moeten zij kunnen rekenen op rechtszekerheid.

Surmont Advocaten biedt gespecialiseerde bijstand inzake:

 • Pacht
 • Bezetting ter bede
 • Vergunningen
 • Subsidies
 • Discussies met de Mestbank
 • Ruilverkaveling
 • Conflicten met voederleveranciers en integratoren
 • Wegenissen (bijv. recht van uitweg)

Meer info

Voedingswarenrecht

De voedingsindustrie is uitgegroeid tot één van de belangrijkste sectoren in België en bij uitbreiding in Europa.

De regelgeving in deze materie is complex en wordt hoofdzakelijk bepaald door Europese instellingen.

Surmont Advocaten loodst u door de complexiteit van het voedingswarenrecht met advies en bijstand, ondermeer in verband met:

 • Voedselveiligheid
 • Recall
 • Etikettering
 • Controles door het FAVV
 • Novel food
 • Gezondheidsclaims

Meer info

Intellectuele eigendom en informatietechnologie

Innovatie wordt steeds belangrijker bij het ondernemen. IP maakt deel uit van uw activa en zorgt voor groei in uw bedrijf. Het verdient dan ook de gepaste bescherming en verdediging.

Surmont Advocaten staat u bij inzake intellectuele eigendom:

 • Opstellen, onderhandeling en nazicht van contracten voor geheimhouding, licenties, R&D-overeenkomsten…
 • Advies omtrent de mogelijke bescherming van uw ideeën en uitvindingen
 • Begeleiding bij beslag ingeval van namaak
 • Het handhaven van uw intellectuele eigendomsrechten (merken, auteursrechten, octrooien) of het voeren van verweer in namaakprocedures
 • Geschillen rond domeinnamen

De snelle vooruitgang van informatietechnologie en het toegenomen internetgebruik zijn een onmiskenbaar feit. De wetgeving evolueert mee en zo worden de juridische problemen rond IT steeds ingewikkelder. De behoefte aan deskundig advies neemt dan ook toe.

Surmont Advocaten staat u bij inzake informatietechnologie:

 • Opstellen van licenties voor software, distributie en agentuurovereenkomsten
 • Advies en begeleiding inzake privacy (AVG/GDPR)
 • Bijstand bij mislukte automatisering

Innoverende technologieën

We beleven op technologisch vlak uiterst boeiende tijden. Big data, IoT, blockchain, cryptovaluta, drones , smart cities … allemaal het bewijs dat we midden in de volgende economische revolutie aanbeland zijn. Maar zijn dit op juridisch vlak ook boeiende tijden? Ongetwijfeld! Wat met mijn privacy? Moet ik een digitale kluis hebben en wat kan ik daar dan in bewaren? Zijn mijn cryptovaluta veilig voor beslag? Waar en voor welke schadegevallen kan ik mijn drone verzekeren? Ik werd aangereden door een (semi-) autonoom voertuig. Wie is verantwoordelijk? Ik heb schade geleden door het disfunctioneren van een robot. Wie kan ik daarvoor aanspreken?

Al deze innoverende technologieën zullen in toenemende mate bepalend zijn voor de toekomstige marktsituaties en hebben een groeiende invloed op de aantrekkingskracht van bepaalde regio’s en steden voor huidige en toekomstige investeerders. Het volstaat even te kijken naar fDi’s European Cities and Regions of the Future 2020/21.

Onze dienstverlening beperkt zich dan ook niet alleen tot de particulier-consument en tot het bedrijfsleven, maar strekt zich eveneens uit tot plaatselijke overheden en lokale besturen.

Meer info

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Ondanks de toegenomen interesse voor bemiddeling, slagen partijen die betrokken zijn in een geschil er vaak niet in om hun conflict minnelijk te regelen. Een procedure dringt zich dan op. Dit kan voor de gewone hoven en rechtbanken of via arbitrage.

Jan Surmont bekijkt uw dossier vanuit 30 jaar ervaring in het voeren van procedures voor vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, ondernemingsrechtbanken, hoven van beroep, het Hof van Cassatie (in strafzaken), het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hij komt regelmatig tussen bij overheidsinstanties en bestuurlijke rechtscolleges. Ook zijn ervaringen met arbitrage – als arbiter (bijv. inzake beslechting van domeinnaamgeschillen bij CEPANI) en ook als raadsman van betrokken partijen – maken dat uw zaak op de best mogelijke manier aangepakt wordt.

Meer info

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

Bij aansprakelijkheidsdiscussies richten wij onze aandacht in eerste instantie naar een correct advies inzake de verdeling van de aansprakelijkheden en een analyse van de beschikbare en aanspreekbare verzekeringsdekkingen in een concrete situatie.

Van daaruit wordt steeds getracht de partijen tot onderhandelen te brengen met het oog op een commercieel/menselijk verantwoorde oplossing.

Wij kunnen daarbij bogen op een zeer ruime ervaring in het begeleiden van een zeer groot aantal betrokken schadelijders (van gemiddeld 40 tot enkele honderden) en potentieel aansprakelijke partijen tot een constructief akkoord. Deze ervaring – maar nog meer deze ingesteldheid – kan ook u in een concrete situatie helpen. Wij leggen immers steeds de nadruk op een kostenefficiënte afhandeling.

Verzekeringstechnische geschillen behelst ook de behandeling van discussies met uw eigen verzekeraar of vice versa en rechtstreekse vorderingen tegen de verzekeraars van uw aansprakelijke partij.

Wij kunnen terugvallen niet alleen op de ervaring inzake de omvang van het probleem maar ook voor wat de aard van de materie betreft:

 • Aansprakelijkheidsdiscussie als gevolg van brandschades en natuurrampen en gerelateerde zaakschadeverzekeringen
 • Geschillen die ressorteren onder beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid (product recall, seriële schades), bedrijfsonderbreking, machinebreuk-verzekeringen
 • Massa-schadeclaims
 • Aansprakelijkheidsgeschillen gerelateerd aan het bouwproces al dan niet verzekerd via onroerend goed-verzekeringen (ABR, 10-jarige aansprakelijkheid, architectenverzekeringen…), BA-uitbating
 • En ook meer specifieke aansprakelijkheden D&O, overheidsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, ziekenhuisaansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij de uitvoering van clinical trials, overheidsaansprakelijkheid.

Meer info

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Algemeen

Handelsrecht is veel meer dan het uitvechten van geschillen voor een rechtbank. Ondernemers hebben bij het aanknopen en het beheren van hun commerciële relaties, ook – en steeds meer – nood aan advies, bijstand en opvolging. Ons kantoor legt hierbij de nadruk op het voorkomen van geschillen. We denken interdisciplinair en oplossingsgericht in plaats van ons blind te staren op problemen. Waar anderen zich vastrijden in conflicten, geven wij de voorkeur aan het zoeken naar opportuniteiten.

Onze advocaten adviseren u bij het opstellen van contracten, algemene voorwaarden en staan u bij in het kader van eventuele procedures voor de ondernemingsrechtbanken in het ganse land.

Internationale dimensie

We leven in een geglobaliseerde wereld. Handelsrelaties hebben vaak een internationale dimensie. Bij al uw onderhandelingen, het sluiten van contracten en de opvolging van commerciële relaties, bieden wij u advies en bijstand in drie talen (Nederlands, Frans en Engels). Vanuit onze jarenlange ervaring met economische diplomatie, helpen wij u graag verder bij het opzetten en verder uitbouwen van uw netwerk in het buitenland, met bijzondere aandacht voor de Balkan en de GOS-landen (CIS-countries).

Economische sancties en embargo’s

Economische sancties en embargo’s worden steeds vaker als geopolitiek wapen gebruikt om bepaalde regeringen of regimes onder druk te zetten. Voorbeelden genoeg : Iran, het importverbod op landbouwproducten opgelegd door de Russische Federatie, de relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan, landbouwproducten uit Israël die geteeld werden in bezette Palestijnse gebieden, de controle op de export van olieproducten uit het Midden-Oosten en het gebruik van deze petrodollars …

Maar welke gevolgen hebben die voor het gewone bedrijfsleven dat in het zog hiervan allerhande problemen ondervindt bij het exporteren naar, en het importeren van de gesanctioneerde landen? Via ons internationaal en interdisciplinair netwerk, bieden wij u het antwoord op uw juridische en praktische vragen.

Vragen zijn er in overvloed. Is de verhoging van invoer- en douanerechten te beschouwen als een economische sanctie? Wat is ‘dual use’? Welke goederen vallen onder de sancties? Welke invloed heeft het verbod op een onderdeel van een bepaald product op het product in zijn geheel? Welke uitzonderingen zijn er voorzien en kan ik daar aanspraak op maken? Wanneer kan ik strafrechtelijk vervolgd worden en welke zijn de boetes die kunnen worden opgelegd? Welke verantwoordelijkheid draag ik voor eventuele schendingen door mijn onderaannemers?

Insolventierecht (WCO)

Ondernemen is niet altijd een goednieuwsshow. Soms gaat het ook eens mis. Maar problemen hoeven niet onoverkomelijk te zijn. Vaak bieden ze de kans of de gelegenheid om schoon schip te maken en om het roer om te gooien. Ze kunnen ook nieuwe opportuniteiten creëren. Staar u bijgevolg niet blind op problemen, maar kijk naar oplossingen. Graag staan we u hierin bij op een constructieve en interdisciplinaire manier, waarbij out-of-the-box denken nooit ver weg is.

Wij bekijken de situatie immers niet alleen vanuit een juridische bril, maar beantwoorden – in samenspraak met uw boekhouder – ook vragen van bedrijfsstrategische of administratieve aard. Een multidisciplinaire aanpak wekt meteen ook het vertrouwen van rechtbank en schuldeisers. Die zien zich op die manier verzekerd dat het bedrijf in moeilijkheden intensief en correct wordt omkaderd en opgevolgd. Aan de zijde van de ondernemer staat zo’n aanpak garant voor een verregaande ontzorging waardoor hij/zij zijn/haar aandacht kan blijven vestigen op die éne zaak die telt: de continuïteit van het bedrijf en de instandhouding van de werkgelegenheid.

Meer info

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.