Nieuws


Opnieuw een gemeentelijke bouwstop vernietigd

Op 24 september 2020 had de gemeenteraad van Beerse een tijdelijke bouwstop ingevoerd, in afwachting van een 'woonomgevingsplan'. Tegen dit besluit werden diverse klachten ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, onder meer door de lokale N-VA-fractie en Mr. Jan Surmont.

Read More

Strengere regels in B2B-relaties (ook voor algemene voorwaarden) vanaf 1 december 2020

U gebruikt uw verkoopsvoorwaarden al jaren, zonder er nog veel aandacht aan te besteden. Wellicht zijn het nog algemene voorwaarden uit een lang vervlogen tijd. Voorziet u nog 15% schadebeding? Maakt u nog aanspraak op 1,5% nalatigheidsinteresten per maand? Dan is het hoog tijd om uw algemene…

Read More

Over gemeentelijke initiatieven inzake het beleid rond ruimtelijke ordening

Meer en meer gemeenten nemen initiatieven om het beleid over ruimtelijke ordening op lokaal niveau bij te sturen. Deze initiatieven hebben vaak geen wettelijke grondslag. Zeker wanneer gemeenten een (tijdelijke) bouwstop invoeren.

Read More

Vacature junior advocaat

Omwille van onze sterke groei hebben we een vacature voor een ambitieuze junior of stagiair(e) met interesse voor administratief recht. We zoeken iemand die door zijn/haar flexibiliteit, zelfstandigheid en betrokkenheid cliënten juridisch de best mogelijke bijstand verleent.

Read More

Verzekering dekt financiële verliezen van aangevochten omgevingsvergunningen

Sinds enige tijd is er op de Belgische markt een verzekeringsproduct dat ontwikkelaars van residentiële projecten dekt tegen de mogelijke financiële verliezen ten gevolge van een annulering of schorsing van een bekomen omgevingsvergunning.

Read More

Horeca en COVID-19

Sinds 25 juli moeten alle horecazaken volgens het ministerieel besluit van 24 juli 2020 bepaalde gegevens van hun klanten registreren. In de praktijk wordt vastgesteld dat deze registratie in heel wat horecazaken niet gebeurt volgens de geldende privacyregels en er alleen maar een zelfgemaakt…

Read More

Milieustakingsvordering ingesteld door omwonenden succesvol afgewezen

Mr. Jan Surmont verdedigde met succes een bedrijf dat een vergistingsinstallatie uitbaat, in het kader van een milieustakingsvordering ingesteld door omwonenden namens de gemeente op grond van artikel 194 Gemeentedecreet.

Read More

Faillissementsrecht en insolventierecht in coronatijden (update)

De regering doet er alles aan om de economie draaiende te houden tijdens en na de coronacrisis. Daartoe wordt de ene wet na het andere koninklijk besluit uitgevaardigd. Het koninklijk besluit van een wettelijke opschorting en andere maatregelen ten voordele van ondernemingen verdient daarbij…

Read More

Einde van de lockdown in het omgevingsvergunningenrecht

In het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 werden een aantal procedurele aanpassingen doorgevoerd in verband met omgevingsvergunningen. Dit betekent concreet dat voor vergunningsbeslissingen die worden verleend vanaf 25 april 2020 de normale beroepstermijn van 30 dagen geldt en de…

Read More

Faillissementsrecht en insolventierecht in coronatijden

De regering doet er alles aan om de economie draaiende te houden tijdens en na de coronacrisis. Daartoe wordt de ene wet na het andere koninklijk besluit uitgevaardigd. Het ontwerp van koninklijk besluit van een wettelijke opschorting en andere maatregelen ten voordele van ondernemingen verdient…

Read More

Kan ik als ondernemer het coronavirus inroepen als overmacht?

De Confederatie Bouw Limburg vroeg overheden en privésector om geen boetes of sancties op te leggen wanneer een aannemer in de huidige omstandigheden vertraging oploopt, of de bouwwerkzaamheden zelfs moet stoppen. De Confederatie Bouw gaat er daarbij van uit dat het coronavirus een geval van…

Read More

Normen VLAREM II voor windturbines onwettig?

De normen voor windturbineparken zoals voorzien in afdeling 5.20.06 voor windturbineparken zijn bij gebreke aan voorafgaande strategische milieubeoordeling onwettig en kunnen in principe niet worden toegepast. Rechtbanken voor wie een onwettigheidsexceptie in dat verband wordt opgeworpen zullen in…

Read More

Cookies die zwaar op de maag liggen

Omdat websitegebruikers niet begaan zijn met cookies – en bijgevolg ook niet wakker liggen van welk gevaar dit voor hun privacy inhoudt – is het niet minder dan terecht dat het gebruik van cookies gecontroleerd en gesanctioneerd wordt langs de aanbodzijde. In een recent arrest legde de…

Read More

AI, blockchain en het recht op privacy (GDPR)

Blockchaintechnologie is per definitie incompatibel met de vereisten van de GDPR. Volgens deze regelgeving heeft iedereen immers het recht op inzage in de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Daaraan is inherent gekoppeld, het recht om deze te (laten) wijzigen.

Read More

Nieuwe regeling gemeentewegen sinds 1 september 2019

Om gemeenten de bevoegdheid te geven een veilig en fijnmazig netwerk van wegen uit te bouwen, was een wijziging van de bestaande regelgeving nodig. De verouderde wet van 10 april 1841 op de buurtwegen werd opgeheven. Een nieuwe regeling is vervat in het Decreet gemeentewegen.

Read More

FAVV mag niet zomaar de toelating voor een voedingswinkel intrekken en de sluiting bevelen

Onvolledige informatie op voeding (of een gebrekkige vertaling) is onvoldoende om een beslissing tot intrekking van de toelating en sluiting van een winkel te verantwoorden.

Read More

Misleidende gezondheidsclaims kunnen pijn doen

Gezondheidsclaims zijn beweringen die het effect van een voedingsstof op het organisme onderstrepen. Sinds 2006 bestaat er een Europese verordening over deze claims. De essentie is dat dergelijke claims wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. Bovendien mogen ze zeker niet misleidend zijn.

Read More

Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse Regering een decreet met diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw bekrachtigd en afgekondigd. Deze bundel bepalingen wordt omschreven als het Verzameldecreet.

Read More

Bezetting ter bede is een uitzonderingssituatie

In een arrest op 2 november 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over het verschil tussen bezetting ter bede en pacht. Als een eigenaar het genot van een onroerend goed tegen betaling geeft aan iemand die dit in hoofdzaak gebruikt in zijn landbouwbedrijf, dan is de Pachtwet van…

Read More

Gegevenbeschermingsautoriteit samengesteld

Recentelijk werd de Gegevensbeschermingsautoriteit samengesteld. Deze kan nu volop de haar toebedeelde taken uitoefenen. Te verwachten valt dat er in de nabije toekomst controles zullen gebeuren door de GBA.

Read More

Wijzigingen betreffende archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Vanaf 1 april 2019 zijn enkele wijzigingen van kracht. Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden, maar de procedure verandert. De indiening is voortaan een melding en de bekrachtiging is een aktename. Voortaan meldt…

Read More

Derde belanghebbenden moeten geen voorafgaandelijk bezwaar meer indienen in het kader een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 14 maart 2019 de bepalingen uit het Omgevingsvergunningsdecreet ivm de ontvankelijkheidvereiste van een beroep door een belanghebbende derde vernietigd. Belanghebbenden konden in principe enkel op ontvankelijke wijze beroep instellen tegen een…

Read More